Το 2022 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα:

1. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Είναι σε εξέλιξη με δύο συμβάσεις κατασκευής η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Ραφήνας, Καλλιτεχνούπολης, Ν. Βουτζά, Πικερμίου, Ντράφι και Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και έργων μεταφοράς εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.  Έχουν κατασκευαστεί 33,140m  αγωγών δικτύου αποχέτευσης  και 600 m υδραυλικής σήραγγας.

Τον Ιανουάριο του 2023 επαναδημοπρατήθηκε το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και τον Μάρτιο του 2023 δημοπρατήθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

2. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτωνγια τις περιοχές Νέας Μάκρης, Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος (Απρίλιος 2022) και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν κατασκευαστεί 5.520 μ. αγωγών δικτύου αποχέτευσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

3.  «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης»  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:                                                                                     

Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνη και Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης.
Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 27% περίπου.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

4. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου: 

Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει στην αρχική φάση περίπου 10.000 κατοίκους. Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% περίπου.
Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος με την υπ’ αριθ. 23039/09.11.2022 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης του Αναδόχου σε έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16.Η έκπτωση οριστικοποιήθηκε στις 19.02.2023 κατόπιν της από 18.01.2023 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ένσταση του Αναδόχου επί της από 09.11.2022 απόφασης έκπτωσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

5. «Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Κρωπίας και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του έργου πρόκειται να εξυπηρετηθούν 73.000 κάτοικοι.

Εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΥΔΑΠ συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσής της.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Σε εξέλιξη η συνεργασία με την ομάδα JASPERS για τη σύνταξη του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

6.   «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας»

Η μελέτη του έργου έχει προταθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Η εκπόνηση της μελέτης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» τον Απρίλιο. Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

7. «Αποχέτευση ακαθάρτων των περιοχών Λεονταρίου-Κάντζας, Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου του Δήμου Παλλήνης, με αποδέκτη το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου»

Η μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει στην αρχική φάση περίπου 10.000 κατοίκους Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης και τον Ιανουάριο 2023 υπεγράφη η σύμβαση της εκπόνησης της μελέτης.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

8.   «Αποχέτευση ακαθάρτων του νότιου τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας»

Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων για τις ΠΕ 4 και ΠΕ 6-14 νότιου τμήματος Αρτέμιδας.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος)  

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

9. «Αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ωρωπού και διάθεση επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού”.

Επίσης εκπονείται μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου του Δήμου Ωρωπού».

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ωρίμανσης των έργων αποχέτευσης στις λοιπές περιοχές του Δήμου (Άγιοι Απόστολοι, Κάλαμος κλπ)

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου αποχέτευσης στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου υπεβλήθη από την ΕΥΔΑΠ το Νοέμβριο 2021 (MIS 5149311).

Υπεβλήθη η  ΜΠΕ για το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων του Δήμου Ωρωπού και αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ.

ΣΤΑΔΙΟ:

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για το έργο Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων, Ωρωπού.
  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ για το έργο οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού.

 

10. «Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής»

Συνεχίζονται οι ενέργειες ωρίμανσης του έργου, για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ. Στόχος του έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού των ΚΕΛ για άρδευση και περιαστική χρήση προς όφελος των γεωργικών συνεταιρισμών και τοπικών κοινωνιών.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

11. «Διαχείριση, τελική επεξεργασία και αξιοποίηση/διάθεση των παραγόμενων βιοστερεών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής»

Σε αρχικό στάδιο ωρίμανσης

 

12. «Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Νταού Πεντέλης Δήμου Πεντέλης»

Υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου αποχέτευσης στον οικισμό Νταού Πεντέλης Δήμου Πεντέλης από την ΕΥΔΑΠ τον Δεκέμβριο 2022 (MIS 5200773) στο πλαίσιο και της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Πεντέλης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

13. «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέτζι και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνος»

Τον Απρίλιο 2022, υπεβλήθη αίτημα συγχρηματοδότησης της κατασκευής του έργου από το Πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

14. «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος»

Η μελέτη του έργου έχει προταθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Αίτημα χρηματοδότησης της μελέτης υπεβλήθη από την ΕΥΔΑΠ το Δεκέμβριο 2021 (MIS 5155006).

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΜΕΛΕΤΗ

 

15. « Αξιοποίηση ύδατος Αδριάνειου Υδραγωγείου για την Άρδευση πρασίνου περιοχών δήμου Χαλανδρίου»

Εκπονήθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για το έργο που αφορά αρδευτικό δίκτυο πρασίνου περιοχών δήμου Χαλανδρίου μήκους 3,37  χιλιομέτρων.

ΣΤΑΔΙΟ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Το 2022 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα:

1. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Είναι σε εξέλιξη με δύο συμβάσεις κατασκευής η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Ραφήνας, Καλλιτεχνούπολης, Ν. Βουτζά, Πικερμίου, Ντράφι και Διώνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και έργων μεταφοράς εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.  Έχουν κατασκευαστεί 33,140m  αγωγών δικτύου αποχέτευσης  και 600 m υδραυλικής σήραγγας.

Τον Ιανουάριο του 2023 επαναδημοπρατήθηκε το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και τον Μάρτιο του 2023 δημοπρατήθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

2. «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτωνγια τις περιοχές Νέας Μάκρης, Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος (Απρίλιος 2022) και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν κατασκευαστεί 5.520 μ. αγωγών δικτύου αποχέτευσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

3.  «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Παλλήνης»  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:                                                                                     

Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Γέρακα, Παλλήνη και Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης.
Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 27% περίπου.

ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

4. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου: 

Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει στην αρχική φάση περίπου 10.000 κατοίκους. Το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% περίπου.
Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος με την υπ’ αριθ. 23039/09.11.2022 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης του Αναδόχου σε έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16.Η έκπτωση οριστικοποιήθηκε στις 19.02.2023 κατόπιν της από 18.01.2023 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ένσταση του Αναδόχου επί της από 09.11.2022 απόφασης έκπτωσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

5. «Συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Κρωπίας και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του έργου πρόκειται να εξυπηρετηθούν 73.000 κάτοικοι.

Εκπονήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Η Οριστική μελέτη του έργου εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΥΔΑΠ συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσής της.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Σε εξέλιξη η συνεργασία με την ομάδα JASPERS για τη σύνταξη του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

6.   «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας»

Η μελέτη του έργου έχει προταθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Η εκπόνηση της μελέτης, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» τον Απρίλιο. Συντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

7. «Αποχέτευση ακαθάρτων των περιοχών Λεονταρίου-Κάντζας, Κάτω Μπαλάνας και Αγ. Νικολάου του Δήμου Παλλήνης, με αποδέκτη το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου»

Η μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο πρόκειται να εξυπηρετήσει στην αρχική φάση περίπου 10.000 κατοίκους Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης και τον Ιανουάριο 2023 υπεγράφη η σύμβαση της εκπόνησης της μελέτης.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

8.   «Αποχέτευση ακαθάρτων του νότιου τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας»

Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων για τις ΠΕ 4 και ΠΕ 6-14 νότιου τμήματος Αρτέμιδας.

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος)  

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

 

9. «Αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ωρωπού και διάθεση επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών»

Έχει υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου του Δήμου Ωρωπού”.

Επίσης εκπονείται μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου του Δήμου Ωρωπού».

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ωρίμανσης των έργων αποχέτευσης στις λοιπές περιοχές του Δήμου (Άγιοι Απόστολοι, Κάλαμος κλπ)

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου αποχέτευσης στις περιοχές Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου υπεβλήθη από την ΕΥΔΑΠ το Νοέμβριο 2021 (MIS 5149311).

Υπεβλήθη η  ΜΠΕ για το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων του Δήμου Ωρωπού και αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ.

ΣΤΑΔΙΟ:

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για το έργο Καπανδριτίου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων, Ωρωπού.
  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ για το έργο οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων Ωρωπού.

 

10. «Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ανατολικής Αττικής»

Συνεχίζονται οι ενέργειες ωρίμανσης του έργου, για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού των ΚΕΛ. Στόχος του έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού των ΚΕΛ για άρδευση και περιαστική χρήση προς όφελος των γεωργικών συνεταιρισμών και τοπικών κοινωνιών.

ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

11. «Διαχείριση, τελική επεξεργασία και αξιοποίηση/διάθεση των παραγόμενων βιοστερεών των ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής»

Σε αρχικό στάδιο ωρίμανσης

 

12. «Kατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Νταού Πεντέλης Δήμου Πεντέλης»

Υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου αποχέτευσης στον οικισμό Νταού Πεντέλης Δήμου Πεντέλης από την ΕΥΔΑΠ τον Δεκέμβριο 2022 (MIS 5200773) στο πλαίσιο και της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Πεντέλης.

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

13. «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέτζι και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνος»

Τον Απρίλιο 2022, υπεβλήθη αίτημα συγχρηματοδότησης της κατασκευής του έργου από το Πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)» (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

14. «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος»

Η μελέτη του έργου έχει προταθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ορόσημα υλοποίησης του έργου:

Αίτημα χρηματοδότησης της μελέτης υπεβλήθη από την ΕΥΔΑΠ το Δεκέμβριο 2021 (MIS 5155006).

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΜΕΛΕΤΗ

 

15. « Αξιοποίηση ύδατος Αδριάνειου Υδραγωγείου για την Άρδευση πρασίνου περιοχών δήμου Χαλανδρίου»

Εκπονήθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και τον Μάρτιο 2023 προκηρύχθηκε η διαγωνιστική διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για το έργο που αφορά αρδευτικό δίκτυο πρασίνου περιοχών δήμου Χαλανδρίου μήκους 3,37  χιλιομέτρων.

ΣΤΑΔΙΟ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ