ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στόχος της ΕΥΔΑΠ, με την κατασκευή των έργων στην Ανατολική Αττική, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής, με επίκεντρο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για την άρδευση καλλιεργειών και περιαστικού πρασίνου.

Η υλοποίηση των νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στόχος της ΕΥΔΑΠ, με την κατασκευή των έργων στην Ανατολική Αττική, είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής, με επίκεντρο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για την άρδευση καλλιεργειών και περιαστικού πρασίνου.

Η υλοποίηση των νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ρύπανση των υδάτων κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες καθιστούν το πόσιμο νερό περιορισμένο και αυξάνουν τις πιθανότητες περαιτέρω γενικευμένης λειψυδρίας. Πλέον, οι εθνικές και οι διεθνείς πολιτικές βασίζονται όλο και περισσότεροστην επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού από επεξεργασία λυμάτων ως μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη αναγκών σε νερό.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η κατανάλωση του πόσιμου νερού για άρδευση αποτελεί περίπου το 83% της συνολικής χρήσης νερού! Στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, η ανάγκη για επιπλέον νερό για άρδευση δημιουργεί κίνδυνο υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα, μέσω πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και υφαλμύρωσης, λόγω των υπεραντλήσεων από γεωτρήσεις.

Με τον σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, η ανακύκλωση νερού των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η χρήση πόσιμου νερού, μπορεί να επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ρύπανση των υδάτων κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες καθιστούν το πόσιμο νερό περιορισμένο και αυξάνουν τις πιθανότητες περαιτέρω γενικευμένης λειψυδρίας. Πλέον, οι εθνικές και οι διεθνείς πολιτικές βασίζονται όλο και περισσότερο στην επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού από επεξεργασία λυμάτων ως μια εναλλακτική λύση για την κάλυψη αναγκών σε νερό.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η κατανάλωση του πόσιμου νερού για άρδευση αποτελεί περίπου το 83% της συνολικής χρήσης νερού! Στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, η ανάγκη για επιπλέον νερό για άρδευση δημιουργεί κίνδυνο υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα, μέσω πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και υφαλμύρωσης, λόγω των υπεραντλήσεων από γεωτρήσεις.

Με τον σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, η ανακύκλωση νερού των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η χρήση πόσιμου νερού, μπορεί να επιφέρει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Η χρήση ανακυκλωμένου νερού για αρδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια αποτελεσματικότατη τακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι απαιτήσεις της ποιότητας του νερού για άρδευση είναι πιο χαμηλές, από τις αντίστοιχες για το πόσιμο νερό.

Μέσω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής, το ανακτημένο νερό είναι απολύτως κατάλληλο για άρδευση, καθώς και για τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα στην περιοχή των Σπάτων, για την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία των εκροών στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της χρήσης του ανακτημένου νερού και η ενημέρωση των τοπικών αγροτικών φορέων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου για τις δυνατότητες πιθανής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών μέσα από την χρήση του ανακτημένου νερού.

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Η χρήση ανακυκλωμένου νερού για αρδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια αποτελεσματικότατη τακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι απαιτήσεις της ποιότητας του νερού για άρδευση είναι πιο χαμηλές, από τις αντίστοιχες για το πόσιμο νερό.

Μέσω της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής, το ανακτημένο νερό είναι απολύτως κατάλληλο για άρδευση, καθώς και για τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα στην περιοχή των Σπάτων, για την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία των εκροών στα ΚΕΛ Ανατολικής Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της χρήσης του ανακτημένου νερού και η ενημέρωση των τοπικών αγροτικών φορέων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου για τις δυνατότητες πιθανής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών μέσα από την χρήση του ανακτημένου νερού.

ΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ