ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΟΡΟΥ

Με τα νέα έργα της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη τόσο για την περιοχή και τους κατοίκους όσο και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα διασφαλιστεί η αειφορία του, πολύτιμου για όλους, υδάτινου πόρου και θα αναβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον και ο υπόγειος υδροφορέας.

Το υδατικό σύστημα θα αναβαθμιστεί καθώς δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για άρδευση, επιφέροντας μείωση των αντλήσεων από τον υπόγειο υδροφορέα και περιορισμό της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΟΡΟΥ

Με τα νέα έργα της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη τόσο για την περιοχή και τους κατοίκους όσο και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, θα διασφαλιστεί η αειφορία του, πολύτιμου για όλους, υδάτινου πόρου και θα αναβαθμιστεί το θαλάσσιο περιβάλλον και ο υπόγειος υδροφορέας.

Το υδατικό σύστημα θα αναβαθμιστεί καθώς δίνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των ΚΕΛ για άρδευση, επιφέροντας μείωση των αντλήσεων από τον υπόγειο υδροφορέα και περιορισμό της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με σεβασμό στον άνθρωπο και δέσμευση για ένα καλύτερο περιβάλλον, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και λυμάτων ενώ πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, θωρακίζοντας την υγεία των πολιτών.


ΑΓΡΟΤΕΣ

Εξασφαλίζεται η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η απεριόριστη άρδευση αλλά και ο εμπλουτισμός του ήδη υποβαθμισμένου υπόγειου υδροφορέα, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων νερού για διάθεση στον παραγωγικό τομέα της γεωργίας.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστατεύεται το οικοσύστημα με άμεσες θετικές συνέπειες και για την αλιεία. και αναβαθμίζονται οι κολυμβητικές ακτές, Προστατεύεται ο υπόγειος υδροφορέας, επαναξιοποιούνται οι υδατικοί πόροι που διαρκώς μειώνονται και προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με σεβασμό στον άνθρωπο και δέσμευση για ένα καλύτερο περιβάλλον, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και λυμάτων ενώ πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, θωρακίζοντας την υγεία των πολιτών.

Τα ωφέλη στην κοινωνία
Εξασφαλίζεται η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε να είναι δυνατή η απεριόριστη άρδευση αλλά και ο εμπλουτισμός του ήδη υποβαθμισμένου υπόγειου υδροφορέα, με αποτέλεσμα την αύξηση των αποθεμάτων νερού για διάθεση στον παραγωγικό τομέα της γεωργίας.

Προστατεύεται το οικοσύστημα με άμεσες θετικές συνέπειες και για την αλιεία. και αναβαθμίζονται οι κολυμβητικές ακτές, Προστατεύεται ο υπόγειος υδροφορέας, επαναξιοποιούνται οι υδατικοί πόροι που διαρκώς μειώνονται και προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η υλοποίηση και η λειτουργία των έργων αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού υψηλού επιπέδου επιτρέπει τον αναλυτικό έλεγχο και τη βέλτιστη ρύθμιση των διεργασιών, επιτυγχάνοντας μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και του κόστους λειτουργίας.

Ο σχεδιασμός των ΚΕΛ προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας μέσω σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στo ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και στο ΚΕΛ Μαραθώνα, θα γίνεται χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη μέρους της ενεργειακής κατανάλωσής του. Προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων στις ελεύθερες επιφάνειες των ΚΕΛ.

Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η υλοποίηση και η λειτουργία των έργων αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού υψηλού επιπέδου επιτρέπει τον αναλυτικό έλεγχο και τη βέλτιστη ρύθμιση των διεργασιών, επιτυγχάνοντας μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και του κόστους λειτουργίας.

Ο σχεδιασμός των ΚΕΛ προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας μέσω σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στo ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και στο ΚΕΛ Μαραθώνα, θα γίνεται χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη μέρους της ενεργειακής κατανάλωσής του. Προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων στις ελεύθερες επιφάνειες των ΚΕΛ.

Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ