Δημοπρατούνται δύο νέα αποχετευτικά έργα στην Ανατολική Αττική

Επιταχύνεται η υλοποίηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Η ΕΥ∆ΑΠ, ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της, προχωρά στη δημοπράτηση δύο μεγάλων εργολαβιών συνολικού ύψους 134 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο « Κατασκευή ∆ικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των ∆ήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος » προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκ. ευρώ, και την εργολαβία Α457 με τίτλο « Κατασκευή ∆ικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του ∆ήμου Σπάτων Αρτέμιδος » προϋπολογισμού δημοπράτησης 70 εκ. ευρώ. Η δημοπράτηση των δύο εργολαβιών εγκρίθηκε από την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια, από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ στις 16-12-2019.

Οι δύο εργολαβίες αποτελούν μέρος του συνολικού έργου « Συλλογή , επεξεργασία λυμάτων ∆ήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών » , συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Σκοπός του έργου είναι η επίλυση του χρόνιου προβλήματος αποχέτευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων στην Ανατολική Αττική, με την υιοθέτηση στην πράξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς προβλέπεται και η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, για αστική και περιαστική χρήση, καθώς και για αρδευτικούς σκοπούς.

Δημοπρατούνται δύο νέα αποχετευτικά έργα στην Ανατολική Αττική

Επιταχύνεται η υλοποίηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Η ΕΥ∆ΑΠ, ανταποκρινόμενη στις δεσμεύσεις της, προχωρά στη δημοπράτηση δύο μεγάλων εργολαβιών συνολικού ύψους 134 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο « Κατασκευή ∆ικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των ∆ήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος » προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκ. ευρώ, και την εργολαβία Α457 με τίτλο « Κατασκευή ∆ικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του ∆ήμου Σπάτων Αρτέμιδος » προϋπολογισμού δημοπράτησης 70 εκ. ευρώ. Η δημοπράτηση των δύο εργολαβιών εγκρίθηκε από την ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια, από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΥ∆ΑΠ στις 16-12-2019.

Οι δύο εργολαβίες αποτελούν μέρος του συνολικού έργου « Συλλογή , επεξεργασία λυμάτων ∆ήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών » , συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Σκοπός του έργου είναι η επίλυση του χρόνιου προβλήματος αποχέτευσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων στην Ανατολική Αττική, με την υιοθέτηση στην πράξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς προβλέπεται και η επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, για αστική και περιαστική χρήση, καθώς και για αρδευτικούς σκοπούς.